سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی حمدی شنگری – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
فرج سعدی ال کثیر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
محمدحسین قرینه – گروه زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
فرشاد ابراهیم پور – گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور استان تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثر سولفات پتاسیم و دما بر روی درصد جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه ذرت آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی فاکتورها شامل دمای ۱۰ ، ۱۵ و ۲۰ درجه سانتی گراد و بذرهای خیسانده شده در در محلول ۲ درصد سولفات پتاسیم به مدت ۰، ۵و۱۰ و ۱۵ ساعت) با ۴ تکرار در آزمایشگاه بذر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین انجام گرفت. نتایج آزمایش نشان می دهد که دما اثر معنی داری بر روی تمام صفات به جز درصد جوانه زنی داشته است. همچنین پیش تیمار بذر با سولفات پتاسیم ۲ درصد اثر معنی دار بر روی صفات مورد برسی به جز در صد جوانه زنی داشته است. اثر متقابل دما و زمان پیش تیمار بذر با سولفات پتاسیم ۲ درصد فقط بر سرعت جوانه معنی دار شده است ۰ بیشترین اثر را بر روی صفات مورد برسی در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد و در زمان ۱۵ س پیش تیمار با نیترات پتاسیم بدست آمده است