سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

معظم حسن پور اصیل – اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
عبداله حاتم زاده – اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
فاطمه نخعی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

گل رز در سطح وسیعی از جهان برای تولید گلهای بریده کشت می شود در ایران نیز پرورش و فروش آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است به همینعلت افزایش طول عمر و کیفیت پس از برداشت گل بریده رز از نظر اقتصادی بسیار مهم است بدین منظور ازمایشی در قالب یک طرح اماری فاکتوریل با پایه کاملا تصادفی برروی گلهای بریده رز رقم با کارا انجام گردید گل های بریده که در مرحله اغاز باز شدن گلبرگ ها برداشت شده بودند ابتدا با محلولهای شیمیایی شامل نیترات نقره ۱۵۰ پی پی ام + ساکارز ۳% + اسید سیتریک ۱۰۰ پی پی ام ، سولفات الومینیم ۵۰۰ پی پی ام + ساکارز ۳% + اسید سیتریک ۱۰۰ پی پی ام تیوسولفات سدیم ۸۰۰ پی پی ام + ساکارز ۳% + اسید سیتریک ۱۰۰ پی پی ام هیدروکسی کینولین سولفات ۳۰۰ پی پی ام _ ساکارز ۳% + اسید سیتریک ۱۰۰ پی پی ام و اب مقطر به عنوان شاهد به مدت ۲۴ ساعت تیمار شدند سپسدر اب مقطر و در دو دمای ۴ و ۲۲ درجه سانتی گراد قرارگرفتند. تاثیر تیمارهای اعمال شده بر روی طول عمر و صفات دیگر شامل وزن تازه قطر گل، تعداد برگهای زرد شده درصد خم شدن یقه مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج نشان داد که دمای ۴ درجه سانتی گراد نسبت به دمای ۲۲ درجه سانتی گراد برطول عمر گل ها به طور معنی دار موثر بوده است.