سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عالیه عبداله زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه جهرم
بهنام بهروزنام – استادیاران گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد جهرم
حمید صادقی – استادیاران گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد جهرم

چکیده:

افزایش عمر پس از برداشت گل ها در جهت کاهش تلف شدن گل و ارز آوری اقتصادی محصول می باشد، به طوری که درآمد حاصل از فروش گل جبران کننده هزینه های صورت گرفته و دارای توجیه اقتصادی باشد. این پژوهش به منظور بررسی دما و مواد شیمیایی (AgNo3+ Sucrose+CitricAcid و Chrysal) بر افزایش عمر گل شاخه بریده رز رقم Dolce Vita در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت آزمایش فاکتوریل در ۷ تیمار و ۵ تکرار در دو دمای ۶ و ۲۲ درجه سانتی گراد به اجرا در آمد. به این منظور صفت های گل شاخه بریده رز رقم Dolce Vita ( عمر گل، تعداد گل های خم شده و آلودگی آب گل جایی) در گلدان های حاوی ۱ لیتر از محلول با غلظت ۲۰۰ میلی گرم در لیتر نیترات نقره + ۳ درصد ساکارز + ۱۰۰ میلی گرم در لیتر اسید سیتریک، ۱۵۰ میلی گرم در لیتر نیترات نقره + ۳ درصد ساکارز + ۱۰۰ میلی گرم در لیتر اسید سیتریک و ۱۰۰ میلی گرم در لیتر نیترات نقره + ۳ درصد ساکارز + ۱۰۰ میلی گرم در لیتر اسید سیتریک و ماده غذایی Chrysal به ۵-۱۰ و ۱۵ گرم با شاهد مقایسه شدند. مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح یک درصد نشان داد که بیشترین میزان عمر پس از برداشت در دمای ۶ درجه سانتی گراد حاصل شده است، همچنین بهترین تیمار اعمال شده برای افزایش عمر پس از برداشت در این دما غلظت ۵ گرم ماده غذایی Chrysal است و در دمای ۲۲ درجه سانتی گراد ۱۵ گرم ماده غذایی Chrysal است.