سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی قربانی – دانشگاه شیراز، دانشکده علوم بخش فیزیک – شیراز ۷۱۴۵۴
عبدالناصر ذاکری – دانشگاه شیراز، دانشکده علوم بخش فیزیک – شیراز ۷۱۴۵۴
مسعود کاوش تهرانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده علوم کاربردی گروه پژوهشی مهندسی ال

چکیده:

در این تحقیق پارامتر دما بعنوان یکی از فاکتورهای موثر در عملکرد حسگرگاز هیدروژن بر اساس توری براگ تار نوری، مورد بررسی قرار گرفته و پاسخدهی حسگر بصورت تابعی از وضعیت دمای محیط گزارش میشود. مطالعهی اثر دما که باعث ایجاد اثر الاستواپتیکی بر تار نوری میشود در طراحی حسگر و بررسی میزان کارایی و حساسیت آن در مواجهه با گاز بسیار حائز اهمیت است. مدل پیشنهادی با توجه به غلظتهای مد نظر برای آشکارسازی گاز با لحاظ کردن مشخصههای موثر در ساختار حسگر ارائه شده است.