سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الیار کاوسیان – کارشناس ارشد معدن، دانشگاه یزد،
علیرضا یاراحمدی – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد
جواد غلام نژاد – دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد

چکیده:

تونل های آبی از اهمیت بالایی برخوردار می باشند. بررسی پایداری سیستم های نگهداری این تونل ها با توجه به زمان بالای استفاده این تونل ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. در پروژه انتقال آب نوسود کرمانشاه بعلت عبور از مناطقکوهستانی، از گزینه تونل ا استفاده می شود. حفاری این تونل بصورت مکانیزه و نگهداری آن با استفاده از لاینیگ می باشد. بررسی پایداری سیستم های قطعات بتنی پیش ساخته اغلب بدون در نظر گرفتن درزه های موجود ما بین رینگ های بتنیصورت می پذیرد. که با توجه به مشاهدات صورت گرفته در محیط های اجرایی شکست در این قطعات بتنی مورد استفاده درفشاری کمتر از مقاومت های بتنی و در محل تماس درزه ها مشاهده می شود. در این مقاله سیستم های نگهداری توسط نرم افزارFLAC3D شبیه سازی شده و نتایج حاصله با نتایج حاصل از شبیه سازی سیستم نگهداری بصورت یک پوسته ی استوانه ای مقایسه و ارزیابی شد. ماکزیمم جابجایی حاصل از بررسی رینگ ها همراه با در نظر گرفتن درزه ها ۸ میلی متر بودکه با نتایج حاصل از اندازه گیری های برجا هماهنگی بیشتری داشت