سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کیانوش طاهرخانی – فارغ التحصیل کارشناسی، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه بین الم
احمد رزاقیان – دانشیار، عضو هیئت علمی،گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه بین الم

چکیده:

در این پژوهش اثر درجه حرارت ریختگی و عملیات حرارتی روی ساختار میکروسکپی و خواص مکانیکی فولاد آستنیتی منگنزی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده از بررسی های ساختاری و مکانیکی مشخص شدکه مهم ترین پارامتر موثر روی اندازه دانه در فرآیند تولید این فولاد، درجه حرارت بار ریزی می باشد. اندازه دانه با افزایش درجه حرارت بار ریزی سریعا رشد می کند و دانه های ستونی که دارای خواص مکانیکی ضعیفی هستند شکل م ی گیرند .در دمای بار ریزی بالا توزیع و شکل گیری دان هها نامنظم و غیریکنواخت می باشد. هم چنین نتایج نشان می دهد که افزایش میزان درجه حرارت بار ریزی روی شکل گیری و میزان فاز ثانویه به تنهایی تأثیر چندانی ندارد، چنانچه عامل مذکور با افزایش ضخامت قطعه همراه شود باعث افزایش میزان کاربیدهای سوزنی و پیوسته و همچنین تسریع در شکل گیری پرلیتمی شود و یک ساختار چند فازی و غیر هموژن که از خواص مکانیکی ضعیفی برخوردار است، شکل م ی گی رد. انجامعملیات حرارتی مناسب و انتخاب دمای آستنیته صحیح، باعث حذف کاربید و یا تبدیل کاربیدهای سوزنی به حالت کروی ریز و بخش یکنواخت آن ها می شود که افزایش خواص مکانیکی را در پی خواهد داشت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که، انتخاب دمای آستنیته بالا، باعث کاهش میزان کربن و منگنز در سطح قطعه شده و ساختار سطح مارتنزیتی می شود و خواص مکانیکی شدیدا افت می کند.