سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسنا دارایی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه کاشان
علی اکبر عبدالله زاده – استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه کاشان

چکیده:

نرخ جریان خ وراک و دانسیته پالپ ورودی (درصد جامد جرمی) پارامترهای مؤثر بر ظفیت مدار و میزان مصرف آب هستند. در این تحقیق به منظور به دست آوردن مقادیر بهینه این پارامترها در فلوتاسیون ستونی کنسانتره روی کارخانه ایرانکوه، ا ثر تغیر آنها بر بازیابی و نرخ حمل در یک سلول فلوتاسیون آزمایگاهی با قطر ۱۰ و ارتفاع ۴۰۰ سانتیمتر بررسی شده است. همچنین اثر این پارامترها بر شرایط هیدرودینامیکی فرآیند (ماندگی گاز، دانسیته ناحیه جمع آوری و دانسیته کف) و در شرایط هیدرودینامیکی بهینه بر عملکرد متالورژیکی فلوتاسیون روی (عیار و بازیابی) بررسی شد. سایر متغیرهای عملیاتی، مانند عمق کف، نرخ گازدهی و نرخ آب شستشو ثابت نگه داشته شده اند. بر اساس نتایج به دست آمده با افزایش نرخ جریان خوراک و دانسیته پالپ، ماندگی گاز افزایش و دانسیته در دو ناحیه جمع آوری و کف کاهش می یابد. همچنین با افزایش نرخ جریان خوراک بازیابی کاهش و عیار روی افزایش و با افزایش دانسیته پالپ بازیابی کاهش و عیار روی افزایش یافته است. بهترین کارایی جدایش روی هنگام عملیات هنگام عملیات با بالاترین نرخ جریان خوراک (۰/۹۱cm/s) و برای درصد جامد خوراک ۱۱% برابر با ۳۹/۷% به دست آمده است. بنابراین ترکیب نرخ خوراک بیشتر و پالپ غلیظ تر برای فلوتاسیون ستونی کنسانتره روی باما پیشنهاد شده است.