سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

چکیده:

هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل مؤثر از جمله مهمترین پارامترها در طراحی، مدیریت و شبیهسازی عملکرد سیستمهای مختلف زهکشی میباشند. لذا نظر به اهمیت این خصوصیات، هدف از این تحقیق بررسی اثر خصوصیات هیدرودینامیک اشباع انجام تحلیل حساسیت این پارامترها بر دقت پیشبینی مدل تحلیلی زهکشی گلوور-دام می باشد. برای اندازهگیری دادههای مورد نیاز تحقیق، مدل فیزیکی زهکشی طراحی و در آزمایشگاه ساخته شد. تحلیل حساسیت در دو حالت با فرض ثابت و متغیر بودن تخلخل موثر صورت گرفت در حالت تخلخل مؤثر متغیر از تابع پیشنهادی پندی و همکاران( ۱۹۹۲ ) استفاده گردید. نتایج تحلیل حساسیت صورت گرفته نشان می دهد که تاثیر تمامی پارامترها بر دقت پیشبینی مدل معنیدار میباشد. در میان پارامترهای مذکور تاثیر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک بر دقت پیشبینی مدل از بقیه پارامترها بیشتر است و پارامترهای تخلخل مؤثر و عمق معادل در مکانهای بعدی قرار دارند. همچنین در حالت تخلخل مؤثر متغیر نیز تاثیر پارامتر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک بیشتر از سایر پارامترها بوده و پارامترهای تخلخل مؤثر، ضریب تجربیa عمق معادل و ضریب تجربی b به ترتیب در مکانهای بعدی قرار دارند.