سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صدیقه دادفر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بیایان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دان
علی طالبی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
راضیه شاه بندری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بیایان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دان

چکیده:

خشکسالی فرایندی طبیعی است که در ایران و سراسر نواحی خشک و بیابانی و حتی در مناطق مرطوب جهان نیز رخ می دهد و هر ساله خسارتهای زیادی را در این مناطق ایجاد می کند. استان یزد نیز به سبب شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی آن ، همواره در معرض این پدیده مخرب است، لذا تعیین زمان وقوع خشکسالی و تعیین اثرات این پدیده بر منابع آب می تواند در امر برنامه ریزی برای جلوگیری و کاهش خسارات حاصله از این پدیده بکاهد. در این تحقیق داده های مربوط به بارش سالانه ایستگاه سینوپتیک یزد در یک دوره آماری ۳۲ ساله۸۴-۵۳ منظور تعیین شاخص بارش استاندارد شدهSPIمورداستفاده قرار گرفت. پس از مشخص شدن سالهای تر و خشک به منظور تعیین اثر خشکسالی بر سطح آبهای زیرزمینی منطقه با استفاده از آمار سطح ایستابی از چاه های پیزومتریک، هیدروگراف چاه های دشت یزداردکان طی سالهای ۱۳۵۳ تا ۱۳۸۴ رسم شد. بررسی همبستگی بین نمایهSPI و افت سطح آب طی دوره آماری مذکور نشان می دهد که با توجه به شاخص هایSPIمحاسبه شده سال ۱۳۸۴ با SPI1/53- خشک ترین سال در دوره آماری مذکور می باشد و هیدروگراف دشت یزد- اردکان نشان می دهد که پایین ترین سطح آب نیز در همین سال است. این امر نشان دهنده تاثیر خشکسالی بر افت سفره آب زیر زمینی میباشد