سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمانه یاسمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد آب زیرزمینی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علو
حسین محمدزاده – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی، مرکز تحقیق
ابوالفضل مساعدی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

چکیده:

سیستمهای پایش در طرحهای مقابله با خشکسالی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و بدین جهت برای بیان کمی آن از انواع شاخصهای خشکسالی استفاده میشود. هدف از این پژوهش بررسی اثر خشکسالی در یک دوره آماری بیست و سه ساله (۶۶-۸۹) بر سطح ایستابی آبخوان آب زیرزمینی دشت تربت جام – فریمان خراسان رضوی با استفاده از دادههای تراز آب در پیزومترها و محاسبه شاخص خشکسالی هواشناسی SPI و شاخص منبع آب زیرزمینی GRI به عنوان یک شاخص هیدروژئولوژیکی میباشد. نتایج به دست آمده نشان دهنده رابطه بین شاخص SPI چهل و هشت ماهه (SPI48) در مقیاس دراز مدت (با اعمال تأخیر زمانی ۴۸ ماه) با شاخص GRI و همچنین مقادیر تراز آب زیرزمینی آبخوان دشت میباشد. این نتایج مؤید آن است که خشکسالی هواشناسی با خشکسالی هیدروژئولوژیکی رابطه معنیداری به خصوص در مقیاس زمانی طولانی مدت دارد و خشکسالی هیدروژئولوژیکی نسبت به خشکسالی اقلیمی تأخیر فاز زمانی خواهد داشت.