سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریا نوع پرور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبری
جعفر صادق مقدس – دانشیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز
نعیمه جدیری – استادیار مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبری

چکیده:

در این مقاله، به بررسی اختلاط پودری ۲- نفتول همراه با کاتالیستFeCl3.6H2Oدر حضور حلال هایکلروبنزنC6H5Cl)و ۱و ۲- دیکلرواتانC2H4Cl2به طور جداگانه در راکتور رفت و برگشتی که منجر بهحصول ۱و’ ۱-۲-بای- نفتول میشود، پرداخته شد. این دو حلال به لحاظ وجود اتم کلر در ساختارشان، به عنوان دو مادهی مفید برای این واکنش در مقالات مطرح هستند که تاکنون در راکتور رفت و برگشتی موردبررسی قرار نگرفتهاند. راکتور رفت و برگشتی با ایجاد فرکانس زیاد، بازده این واکنش را در مدت زمان کمتری نسبت به سایر روشها بالا برده و وجود حلالهای کلروبنزن و ۱و ۲- دیکلرواتان به طور جداگانه، مزیتی دیگربرای واکنش جفتشدن اکسایشی ۲- نفتول میباشد. در ادامه با گرفتن طیف از محصول و ماده اولیه بااستفاده از دستگاه طیفسنج مادونقرمزFTIR)درصد واکنش به طور تقریبی گزارش می گردد . در انتها مشاهده میشود که ۱و ۲- دیکلرواتان حلال مناسبتری نسبت به کلروبنزن میباشد.