سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد شیشه ساز – استاد گروه مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز
نوید باوی – کارشناس ارشد مکانیک

چکیده:

در این مقاله، توزیع تنش برشی میان لایهای در اتصالات تک لبه و جفت لبه حاوی زائده بررسی شده است. از یک حل تحلیلی بسته بر مبنای تئوری شیرلگ اصلاح شده، به منظور تحلیل توزیع تنش برشی میان لای ه ای بین چسب و لایه ها استفاده شده است. در این تحلیل علاوه بر در نظر گرفتن تنش کششی در چسب و تغییرات تنش برشی در راستای ضخامت، اثرات گرما، طول زائده، مدول الاستیک چسب و لایه های چسبیده شده بر تغییرات تنش برشی در اتصال حاوی زائده نیز در نظر گرفته شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، درصد تغییرات تنش برشی ناشی از حضور زائده برای اتصال تک لبه و جفت لبه کاملا مشابه است. هرچه سفتی لایه ی چسب افزایش یابد و یا از سفتی لایه های چسبیده شده کاسته شود، درصد کاهش تنش برشی بیشینه در اثر حضور زائده بطور محسوسیافزایش می یابد. در مواردی با افزایش طول زائده، درصد کاهش تنش برشی بیشینه نسبت به حالت بدون زائده، بیش از % ۳۰ خواهد بود. بطور کلی با افزایش دما، تنش برشی بیشینه در اثر حضور زائده به صورت خطی افزایش می یابد. نتایج به دست آمده از حل تحلیلی با نتایج به دست آمده از تحلیل اجزاءِ محدود مقایسه شده و تطابق خوبی نیز بین نتایج به دست آمده از دو روش مذکور مشاهده شده است.