سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا امتحانی – گروه حشره شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحدجهرم
مجید فلاح زاده – گروه حشره شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
عبدالنبی باقری – بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
نازیلا سقایی – گروه گیاه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

بهمنظور بررسی اثر حشره کشی عصاره گیاهان چریش و آنغوزه روی زنجرک Hishimonus phycitis (Distant ناقل بیماری جاروک لیموترش که در سالهای اخیر بسیاری از مناطق عمده کشت لیموترش Mexican lime استانهای جنوبی مورد حمله قرار داده و سطح وسیعی از باغات را از بین برده است آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با ۴ تکرار در شرایط ازمایشگاهی انجام شد دراین تحقیق اثر غلظتهای مختلف عصاره چریش ۲۰۰۰ ، ۱۰۰۰، ۸۰۰۰، ۱۲۰۰۰، ۱۶۰۰۰ پی پی ام و آنغوزه ۵۰۰۰۰۰، ۶۰۰۰۰۰ ، ۷۰۰۰۰۰، ۵۵۰۰۰۰ ، ۷۵۰۰۰۰۰ پی پی ام روی حشرات کامل آفت در شرایط دمایی ۲۷±۱ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی۵ ±۶۰ درصد انجام گرفت حشرات تلف شده بعد از ۲۴ و ۴۸ ساعت شمارش گردید نتایج حاصل نشان دهنده معنی دار بودن اثر متقال غلظت های مختلف عصاره برروی آفت بود.