سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صمد وجودی – گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
موسی صابر –
وحید مهدوی –
احسان پارسائیان –

چکیده:

در برنامه های مدیریت آفات، کنترل آفات انباری در مکان های تولید، مصرف یا ذخیره مواد غذایی در سطح بسترهای مختلف صورت می گیرد. از آنجائیکه حشره کش ها در سطوح بسترهای مختلف در معرض قرار دهی، دارای اثرات متفاوتی می باشند. در این مطالعه، اثر حشره کش های آبامکتین و دلتامترین علیه حشرات کامل شپشه آرد در روی سطح بسترهای مختلف در شرایط آزمایشگاهی در دانشگاه مراغه در سال ۸۹ بررسی گردید.آزمایشات زیست سنجی به صورت تماسی در دما۱± ۲۶درجه‌ی سانتی‌گراد، رطوبت نسبی %۵±۷۰ و دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی انجام گرفت. مقادیر LC50 برای سطح بسترهای شیشهای، سرامیکی، پلاستیکی و دیسک کاغذی به ترتیب۵/۳۵۰، ۹/۶۲۵، ۸/۷۴۱ و ۸/۱۰۱۰ برای آبامکتین و ۹/۶۸۵، ۷/۹۷۰ ، ۱۱۱۰ و ۱۵۰۱ پی پی ام برای دلتامترین بر مبنای ماده فرموله شده بود. نتایج به دست آمده نشان داد که آبامکتین بیشترین سمیت و دلتامترین کمترین سمیت را برای حشرات کامل شپشه آرد دارد. همچنین مشخص شد که تمام حشرهکشهای آزمایش شده بیشترین تاثیر را روی سطح بستر شیشهای و به دنبال آن به ترتیب روی سطح بستر های سرامیکی، پلاستیکی و دیسک کاغذی داشتند. به طور کلی بهترین تاثیر روی سطوح بدون منفذ در مقایسه با سطوح با منافذ بیشتر می باشد.بسته به نوع استفاده از داده های آزمایشی، بهتر است آزمایشات زیست سنجی در شرایطی انجام گیرد که به شرایط کاربردی قابل تعمیم باشد.