سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدرضا پاکروان – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
مهدی کاظم نژاد – استادیارو معاون پژوهشی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصادکشاورزی وت
محمدرضا زارع مهرجردی – استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

همواره تغییر در قیمت نهادههای تولیدی در جهت کاهش و افزایش آنها میتواند باعث تغییر در انگیزه کشاورزان برای تولید محصولات کشاورزی گردد. در مطالعه حاضر اثر تغییر هزینههای تولید بر سطوح زیر کشت دانه های روغنی در الگوی بهینه کشت محصولات زراعی شهرستان ساری در سال زراعی ۸۸-۸۷ با رویکرد مدل برنامه ریزی خطی مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیز از طریق تکمیل ۵۹۱ پرسشنامه هزینه تولید و همچنین بخش آمار و اطلاعات سازمان جهاد کشاورزی این شهرستان به دست آمد. محصولات مورد مطالعه شامل سویا، کلزا، گندم، برنج و جو است. نتایج بررسی نشان میدهد که سطح زیرکشت فعلی محصول سویا ۴۵ درصد بیشتر از حالت بهینه و برای کلزا ۱۸ درصد کمتر از حالت بهینه میباشد. همچنین، با کاهش سه درصدی هزینه های تولید این محصولات سطح زیرکشت سویا کاهش و کلزا افزایش مییاشد. اما افزایش سه درصد و بیشتر قیمت نهادهها در اثر کاهش یارانه آنها، باعث خارج شدن محصول سویا از الگوی کشت منطقه میشود. لذا توسعه کشت محصول کلزا در منطقه به دلیل سودآوری بالاتر نسبت به محصول سویا پیشنهاد میشود