سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیمین دخت قاسمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی
علی دریجانی – استادیار و مدیرگروه مهندسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منا
سیدصفدر حسینی – استاد گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ
سیدعلیرضا بی نظیرماکو – مربی و مدیرعامل اسبق صندوق حمایت از فرصتهای شغلی وزارت کارو امور اجتم

چکیده:

در پژوهش حاضر ابتدا قیمت تمام شده محصول گندم آبی محاسبه و هزینه کود و سموم دردوحالتقبل و بعد حذف یارانه حامل انرژی سوخت حمل و نقل بردو گره مصرف کننده کممصرف و پرمصرف نهادههای کشاورزی تحت سناریوهای مختلف سوخت حمل و نقل سهم هزینه نهاده های مصرفی کود شیمیایی و سموم مشخص گردید نتایج نشان داد حذف یارانه حامل انرژی سوخت حمل و نقل هزینه نهاده های مصرف کود شیمیایی و سموم و سهم هزینه ها دو گروه مصرف کننده را افزایش خواهد داد با حذف کامل یارانه حامل انرژی سوخت حمل و نقل قیمت گندم در مزارع از ۲۶۹۰ بهره گرفته شد.