سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن لطفی – کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
مهدی جمالوندی – مهندس صنایع مدیردفتر بهبود مدیریت و منابع انسانی شرکت سهامی اب منطق

چکیده:

یارانه های مصرف یکی از انواع یارانه هاست که اهدافی چون ایجاد و تعدیل در توزیع درآمد تعدیل آثار ناشی از فشارهای بازار تصحیح الگوی مصرفی کشور به سمت تشویق مصرف کالاهای تولید داخل به مصرف کنندگان پرداخت می گردد یارانه آب در ایران رقم بالایی از تولیدناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهد حدود ۱۰ درصد و کاهش یارانه های آب خواه ناخواه دارای اثار تورمی بر اقتصاد بوده است که براورد آن می تواند سیاستگذاران و برنامه ریزان را در اتخاذ تصمیم های صحیح راهنمایی کند هدف ازاین پژوهش ارزیابی تغییر الگوی مصرف بخشهای شرب، کشاورزی و صنعت ناشی از حذف یارانه آب با بکارگیری مدل رگرسیونی اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی OLS و حداقل مربعات داده های ترکیبی PLS می باشد. بنابر این اساس دراین مطالعه با استفاده از روشهای ذکر شده آثار تغییر در الگوی مصرف ناشی از افزایش قیمت آب آب تولیدی و آب تحویلی بررسی شده است