سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ساناز افشاری بهبهانی زاده – دانشجوی دکتری زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی
غلامعلی اکبری – استادیار زراعت پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
شینا زمان – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور مطالعه اثر حذف منبع و مخزن بر پارامترهای کمی و کیفی بذر هیبریدهای آفتابگردان آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۸ در مزرعه پژوهشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران به اجرا در آمد. هیبریدهای آذر گل و SHF81-90 به عنوان فاکتور اصلی و منبع و مخزن شامل حذف ۵۰% برگ های پایین ساقه، حذف ۵۰% برگ های بالای ساقه، حذف ۵۰% دانه های طبق، حذف ۲۵% دانه های طبق و تیمار شاهد (بدون حذف برگ و دانه) فاکتور فرعی را تشکیل دادند. نتایج تجزیه واریانس داده ها که هیبریدهای مورد بررسی از نظر وزن تک دانه، طول دانه، عرض دانه، نسبت عرض به طول دانه و نسبت پوست به دانه در سطوح احتمال یک و پنج درصد با هم تفاوت معنی دار داشتند. اثر حذف منبع و مخزن بر وزن تک دانه ، عرض دانه، قطر دانه، نسبت عرض به طول دانه و درصد روغن در سطح احتمال یک درصد معنی دار گردید. بیشترین قطر دانه (۰/۳۲۵cm)، عرض دانه (۰/۵۲۳cm) و درصد روغن (۴٫/۰۵%) از تیمار شاهد و کمترین مقدار صفات مذکور از تیمار حذف برگ های بالای ساقه به دست آمد. همچنین همبستگی مثبت و معنی داری بین وزن تک دانه با قطر دانه (r=+0/903)، عرض دانه (r=+0/707)، درصد روغن (r=+0/553)، مشاهده شد. درصد روغن نیز با قطر دانه (r=+0/591) دارای همبستگی مثبت و معنی دار بود.