سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صدیقه سادات خالقی – کارشناس ارشد، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
ناصر عالم زاده انصاری – دکتری باغبانی، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
سید محمد حسن مرتضوی – دکتری باغبانی، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور افزایش عمر انباری و کیفیت سه رقم میوه گوجه فرنگی (’چف‘، ’سانسید‘ و’سوپرتلمو‘) برداشت شده در مرحله سبز بالغ مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش اثر رقم، زمان نگهداری در انبار، ضد عفونی سطحی با محلول کلرید سدیم و حذف دم میوه بررسی گردید. فاکتورهایی که مورد بررسی قرار گرفتند شامل سفتی بافت، pH عصاره ، غلظت مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتر، شاخص طعم، درصد کاهش وزن، میزان اسید آسکوربیک ( ویتامین C)، میزان کلروفیل و کاروتنوئید و درصد پوسیدگی بودند. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد تیمار غوطه وری در محلول کلرید سدیم ۰/۸۵% ، درصد پوسیدگی را کاهش داد ولی با کاهش سفتی و کلروفیل و افزایش درصد کاهش وزن و میزان کاروتنوئید باعث تسریع در رسیدن میوه های گوجه فرنگی گردید. حذف دم میوه باعث افزایش سفتی، میزان کلروفیل و عمر انباری و کاهش درصد کاهش وزن، میزان کاروتنوئید و درصد پوسیدگی و تأخیر در رسیدن میوه گوجه فرنگی گردید. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نش ان داد که با کاربرد تیمارهای فیزیکی و شیمیایی می توان ماندگاری و خصوصیات کیفی پس از برداشت ارقام گوجه فرنگی را بهبود بخشید.