سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی عابدینی اکارزواره – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی
حمیدرضا قاسمی منفردراد – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دانش
محمود نیلی احمدآبادی – استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه

چکیده:

آلیاژ NiTi به خاطر داشتن خواص حافظه داری و سوپرالاستیسیته مورد توجه محققان قرار گرفته است. مطالعات زیادی در مورد اثر سوپرالاستیسیته بر رفتار سایشی این آلیاژ انجام شده است، اما در مورد اثر حافظه داری بر رفتار تریبولوژیکی این آلیاژ تحقیقی انجام نشده است. در این مقاله اثر حافظه داری در بازیابی تغییر شکل سطح سایش آلیاژ مارتنزیتی NiTi با ترکیب Ti-50.3 at% Ni مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تعیین دماهای استحاله، آزمایش DSC بر روی نمونه انجام شد. همچنین برای اثبات وجود حافظه داری، آزمایش خمش سه نقطه‌ای بر روی نمونه انجام شد. آزمایش سایش با استفاده از روش پین روی دیسک انجام گرفت. جهت بررسی اثر حافظه‌داری، نمونه‌ی سایشی تا دمای آستنیته حرارت داده شد و مورفولوژی سطح سایش قبل و بعد از حرارت دادن با استفاده از دستگاه زبری سنج مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از زبری سنجی سطح سایش نشان داد که بعد از حرارت دادن و انجام استحاله آستنیتی، به دلیل اثر حافظه داری، حدود ۲۰% از تغییر شکل سطح سایش بازیابی می شود