سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصور فخری – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
احسان حقیقت خرازی – کارشناس ارشد مهندسی عمران راه و ترابری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدی

چکیده:

برای انجام این تحقیق دادههای حاصل از بازیافت گرم درجا برای بازسازی قطعهای در محور چهارشیر به سهراه تپه واقع در شهر اهواز مورد استفاده قرار گرفت. برای این کار از جوانکننده سایکلوژن بهعنوان ماده افزودنی قیر جهت بهبود خواص آسفالت پیر استفاده شد. سپس، اثر جوان- کننده سایکلوژن بر روی نمونههای قیر به کمک آزمایشهای درجه نفوذ، نقطه نرمی و ویسکوزیته قیر سنجیده شد . در این راستا، نمونههای استوانهای به صورت مغزه )طبق ابعاد استاندارد نمونه مارشال(، از کیلومتر ۳ محور برداشت شد و سپس مورد بازیافت و تعیین اجزا )درصد قیر، دانهبندی و طرح اختلاط( قرار گرفت. برای ساخت نمونههای قیر، ۶ حالت نمونه با مخلوط قیر و ماده جوان کننده)با درصدهای مختلف ۰ ۱% ،%۵ ،%۳ %۷ و ۹% ( و ۱ حالت نمونه قیر نو، در نظر گرفته شد و از هر کدام از این ۷ حالت ، ۵ نمونه جهت کنترل هر کدام از این حالتها در آزمایشهای مختلف قیر ساخته شد)مجموعا ۳۵ نمونه( . سپس هر حالت به صورت جداگانه مورد آزمایشهای درجه نفوذ، نقطه نرمی و ویسکوزیته قیر قرار گرفت. پس از انجام آزمایشهای ذکر شده، بررسی نتایج و تجزیه و تحلیل آنها ، استفاده از ماده جوانکننده سایکلوژن به اندازه ۵ درصد وزنی قیر در مخلوطهای آسفالتی در جنوب کشور ایران برای عملیات بازیافت گرم درجای آسفالت، موجب بهبود خصوصیات رئولوژیکی قیر فرسوده ، ارزیابی شد