سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی گهرنژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین نعمتی – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
رضا گیمدیل – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
نوید وحدتی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی امکان کشت نشاءگوجه فرنگی در سیستم کشت عمودی، آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی، شامل سه فاکتور (جهت استقرار، شیب استقرار و ارتفاع کشت) با سه تکرار بر روی پانلها انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد اثر هیچ یک از عوامل جهت، شیب و ارتفاع کشت بر طول برگ، وزن تر و وزن خشک معنی دار نشد. همچنین جهت، اثر معنی داری بر طول ساقه نداشت. اما اثر زاویه استقرار و ارتفاع کشت بر طول ساقه معنی دار شد به طوری که گیاهان گشت شده در پانل های ۷۵ درجه در مقایسه با گیاهان کشت شده در پانل های ۶۰ درجه دارای میانگین طول بیشتری بودند و گیاهان حاصل از سطح تحتانی و سطح میانی در مقایسه با گیاهان حاصل از سطح فوقانی، ارتفاع بیشتری داشتند. نتایج نشان داد که سیستم کشت عمودی نسبت به کشت افقی سبب افزایش طول نشاء (۱۶/۶۶ سانتیمتر) شد. نتایج نشان دادند سیستم کشت عمودی با ایجاد امکان استفاده مؤثرتر از فضا به وسیله افزایش تعداد نشاء و تولید نشاهای بزرگتر می تواند در افزایش کارایی فضای گلخانه جهت تولید نشاء مفید بوده و کاهش مصرف انرژی و سایر نهاده های مورد استفاده را در پی داشته باشد.