سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

سامان قادری – دانشجوی دکتری علوم اقتصادی- دانشگاه مازندران
کاوه قادری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
صالح الدین قادری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر جهانی شدن تجارت بر اندازه دولت می باشد. در این راستا، از درجه باز بودن تجاری به عنوان شاخص جهانی شدن تجارت و همجنین از سایر متغیرهای کنترلی مؤثر بر اندازه دولت از قبیل رشد اقتصادی، صنعتی شدن، هزینه های نظامی و رشد شهرنشینی، برای ۱۵۹ کشور جهان طی دوره زمانی ۲۰۰۹-۲۰۰۰ استفاده شده است. نتایج استفاده از داده های تابلویی تحقیق حاضر نشان می دهد که جهانی شدن تجارت برای کل کشورها اثر مثبت بر اندازه دولت دارد اما با تفکیک کشوره به کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه این اثر متفاوت می باشد. به طوریکه، اثر جهانی شدن در کشورهای توسعه یافته منجر به کاهش اندازه دولت و در کشورهای درحال توسعه سبب رشد اندازه دولت شده است. بنابراین، برای آنکه کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بتوانند از دستاردهای روند جهانی شدن بهره مند شوند نیازمند دولت های ملی کارآمد هستند که بتوانند ظرفیتها و نهادهای لازم برای تولید و رقابت در بازار جهانی را بوجود آورند و پیامدهای ناخواسته از رقابت جهانی را به حداقل رسانند.