سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

احمد جعفری صمیمی – استاد و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران
سامان قادری – دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده:

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر باز بودن تجاری و جهانی شدن اقتصادی بر اشتغال در ایران می باشد. برای این منظور از داده های سری زمانی سالهای ۱۳۵۲-۱۳۸۸ با بکارگیری روش آزمون کرانه ها و خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARKL) استفاده شده است. در این مطالعه علاوه بر شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری به عنوان شاخص آزاد سازی تجاری، از شاخص جدید و جامع جهانی شدن اقتصادی KOF که شامل جریانهای واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در پرتفولیو و همچنین موانع تجارت از قبیل محدودیتها و تعرفه ها بر روی جریانهای واقعی می باشد، اسظتفاده شده است. همچنین در این راستا از سایر متغیرهای کنترلی مؤثر بر سطح اشتغال از قبیل تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص صنعتی شدن و اندازه دولت استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری اثر منفی بر اشتغال ولی شاخص جدید جهانی شدن اقتصادی KOF اثر مثبت بر سطح اشتغال در ایران داشته است.