سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اغول طاقان آق – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه‏ دام، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم ک
بهروز دستار – عضو هیأت علمی دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ
محمود شمس شرق – دکتری فیزیولوژی طیور دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
سیدرضا هاشمی – دکتری فیزیولوژی طیور دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع

چکیده:

به منظور بررسی اثرات جنس، کاهش سطح پروتئین و افزودن سیاه دانه به جیره بر کیفیت گوشت ماهیچه سینه جوجه‏های گوشتی یک آزمایش فاکتوریل ۳×۲×۲ با دو جنس (نر و ماده)، دو سطح پروتئین (مقدار توصیه شده توسط NRC و ۹۰ درصد آن) و ۳ سطح سیاه دانه (صفر، ۱ و ۲ درصد)، در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. این آزمایش در تابستان ۱۳۸۹ در ایستگاه تحقیقاتی طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. پس از کشتار، پوست و استخوان از ماهیچه سینه جدا شد و گوشت سینه پس از چرخ شدن مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان TBA در جنس ماده بالاتر از جنس نر بود (۰۵/۰>P). کاهش سطح پروتئین و افزودن سیاه دانه به جیره سبب کاهش معنی‏دار میزان TBA در گوشت شد (۰۵/۰>P). جنس تأثیر معنی‏داری بر درصد چربی گوشت سینه نداشت (۰۵/۰<P). کاهش سطح پروتئین جیره سبب کاهش معنی‏دار درصد چربی در گوشت سینه شد (۰۵/۰>P). با افزودن سیاه دانه به جیره تفاوت معنی‏داری بر میزان چربی گوشت سینه مشاهده نشد (۰۵/۰<P). میزان ظرفیت نگهداری آب در جنس نر بطور معنی‏داری بالا‏تر بود (۰۵/۰>P). با کاهش سطح پروتئین جیره تفاوت معنی‏داری در ظرفیت نگهداری آب گوشت سینه مشاهده نشد (۰۵/۰<P). افزودن ۱ درصد سیاه دانه به جیره سبب کاهش معنی‏دار ظرفیت نگهداری آب گوشت شد (۰۵/۰>P). محتوای رطوبت گوشت سینه در جنس ماده بالاتر از جنس نر بود (۰۵/۰>P). کاهش سطح پروتئین جیره سبب کاهش معنی‎‏دار محتوای رطوبت گوشت شد (۰۵/۰>P).