سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا وحدانی کازرانی – دانشکده فیزیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس ، ایران
محمود براتی –
حسین صادق زاده جهرمی –

چکیده:

نقطههای کوانتمی به دلیل کاربردهای فراوانی که به ویژه در ساخت لیزرهای نقطه کوانتمی و ترانزیستورهای تک الکترونی دارند، بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند ومطالعات زیادی بر روی آنها انجام شده است.در این مقاله ابتدا اثر جفت نشدگی دی الکتریک بر ساختار الکترونی یک ناخالصی هیدروژنی در نقطهی کوانتمی کرویبا پتانسیل دیوارهی یکنواخت مورد بررسی قرار گرفته است. برای این کار با استفاده از تقریب جرم موثر معادلهی شرودینگر برای ناحیهی داخل و بیرون نقطهی کوانتمی حل شده و پس از آن با اعمال شرایط مرزی بن دانیل-داک ویژه مقدارهای انرژی و ویژه تابعهای انرژی برای شعاعهای مختلف و اندازههای مختلف نقطهیکوانتمی و همچنین مقدارهای مختلف ثابتهای دیالکتریک مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجهها بیانگر این است که ویژه مقدارهای انرژی با افزایش اندازهی نقطهی کوانتمی به انرژی ناخالصی هیدروژنی در مادهی کپهای میل میکند. همچنین این انرژیها به شدت به ارتفاع پتانسیل و تفاوت ضریب دی الکتریک ناحیهی داخل و بیرون نقطهکوانتمی بستگی دارد. در ادامه با استفاده از فرمولبندی ماتریس چگالی خواص نوری خطی و غیر خطی این نقطههای کوانتمی، و اثر پارامترهای مختلف مانند ارتفاع دیواره، اختلاف ثابت دیالکتریک و شعاع بر این خواصمورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بیانگر این است که شدت اپتیکی بالا باعث افزایش ضریب شکست غیر خطی می شود ولی جمله خطی با شدت تغیری نمی کند. در نتیجه تاثیر جملههای غیر خطی در شکست با افزایش شدت تابش، افزایش می یابد. همچنین مشاهده شد که با افزایش جفت نشدگی دی الکتریک ناشی از افزایش اختلاف ثابت دی الکتریک محیط بیرون و داخل، ضریب شکست به سمت انرژی های پایین میل می کند و اندازه تغییرات آن کاهش می یابد