سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی علیجانی اردشیر – دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل
بهرام نوایی نیا – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

محاسبه و تعیین فشار هیدرودینامیک بر روی سدهای بتنی یکی از موضوعات اصلی در طراحی و برآورد خطر برای چنین ساز ههایی در مناطق با خطر لرزه خیزی است. در این تحقیق معادله حاکم بر مخازن سدهای بتنی وزنی با در نظر گرفتن اثر لزجت سیال در حوزه فرکانسی بازای شتاب تحریک افقی با احتساب اثر جذب انرژی توسط کف مخزن حل شد و دو روش پیشنهادی برای محاسبه مقدار ویژه مسئله بررسی شده است. نتایج نشان م یدهد که وجود جذب کف برای دامن های از پریو دهای تحریک کاهش فشار محسوسی را نشان م یدهد که این کاهش به مقدار ضریب اثر جذب کف بستگی دارد. این موضوع در پریو دهای تحریک حول پریود طبیعی مخزن به مراتب بیشتر است.