سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهراسادات نبوی مهاجر – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
اسماعیل چمنی – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
سمکو قلعه شاخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر تیوسولفات نقره (۰۲/۰، ۰۵/۰، ۱/۰ و ۲/۰ میلی مولار )، اسیدسالیسیلیک (۱، ۲ و ۴ میلی مولار بر لیتر)، اسیدهیومیک (۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰میلی گرم)و نانوسیلور (۵۰، ۱۰۰ و ۲۵۰ میلی گرم بر لیتر )بر طول عمر و برخی صفات کیفی گل بریده نرگس آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی در سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها در مورد عمر گلجایی نشان داد که اثر تیمار مواد شیمیایی (تیو سولفات نقره)در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار بوده و همچنین تیمار ۱/۰ میلی مولار تیو سولفات نقره بهترین تیمار جهت افزایش طول عمر گلجایی در مقایسه با شاهد و سایر تیمارها بود و نسبت به شاهد ۴/۱ روز، طول عمر را افزایش داده است و کمترین اثر را نانوسیلور و اسید هیومیک داشتند. همچنین مقایسه میانگین داده ها نشان داد که بیشترین میزان جذب محلول در روز اول مربوط به شاهد وتیمار نانوسیلور بوده و کمترین میزان جذب محلول مربوط به تیمار اسیدهیومیک است.