سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه حیدری – کارشناس ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ
علی قاسمیان – دانشیار گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ

چکیده:

رشد تولید و مصرف انواع کاغذ، خصوصاً کاغذهای بسته بندی، صنعت را با محدودیت و کمبود مواد اولیه مواجه کرده است. یکی از روشهای تأمین ماده اولیه، بازیافت کاغذهای مصرف شده است. بازیافت کاغذ با وجود مزیتها و پتانسیلها، با نقصان در ویژگی-های کیفی همراه است و در نتیجه، استفاده از روشهای مختلف از قبیل: کوبش و پالایش الیاف، تیمار شیمیایی، اختلاط با الیاف دست اول و جزء جزء سازی الیاف جهت جبران این نقیصه لازم است. در این بررسی به منظور یافتن اثر ترکیبی مواد افزودنیمقاومت خشک بر ویژگیهای کاغذهای تولید شده از صد درصد کارتنهای کنگرهای کهنه بازیافتی (OCC) ، از کربوکسی متیلسلولز ) (CMC در یک سطح ثابت ۱ درصد و از آلوم در دو سطح متغیر ۲ و ۳ درصد وزن خشک الیاف استفاده گردید. نتایج حاصل از اندازهگیری مقاومتهای مکانیکی و ویژگیهای فیزیکی کاغذهای دستساز، تغییرات معنی داری را نشان داد همچنین تیمار CMC به همراه ۲ درصد آلوم به عنوان تیمار بهتر شناخته شد