سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی عبداللهی – گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
فرید شکاری –
جلال صبا –
اسماعیل زنگانی –

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور تعیین اثرات پرایمینگ بذور و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط مزرعه صورت گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که پرایمینگ به نحو موثری موجب افزایش عملکرد، تعداد سنبله در هر بوته، تعداد دانه در هر سنبله، وزن هزار دانه، تعداد پنجه در هر بوته و ارتفاع بوته گردیده است. همبستگی مثبت و معنی دار بین عملکرد نهایی و سایر صفات (بجز وزن هزار دانه) مشاهده شد. در میان سطوح پرایمینگ نیز غلظت ۱۲۰۰ میکرو مولار سالیسیلیک اسید نسبت به سایر سطوح بخصوص در شرایط دیر کشتی عملکرد بهتری از خود نشان داد. پرایمینگ، کاهش مقادیر در صفات مختلف اندازه گیری شده در شرایط دیرکاشتی را جبران نموده و حتی در اکثر صفات به بالاتر از تیمار شاهد در تاریخ کاشت اول نیز رساند. به نظر می رسد روش پرایمینگ با سالیسیلیک اسید به عنوان ابزاری مناسب جهت کاهش و بهبود اثرات منفی در دیر کاشتی قابل استفاده است.