سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهشاد مقومی – دانشجوی دکتری
یونس مستوفی – دانشیار دانشکده علوم باغبانی و گیاه پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیع
ذبیح اله زمانی – دانشکده علوم باغبانی و گیاه پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
علیرضا طلایی – استاد دانشکده علوم باغبانی و گیاه پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی د

چکیده:

این پژوهش به منظور مطالعه اثرات تیمار هوای گرم و بسته بندی با اتمسفر تعدیل یافته بر کیفیت و انبارمانی آریل انار رقم ملس ترش ساوه صورت گرفت. آزمایش بر پایه فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در ۳ تکرار انجام شد . آریل های انار تحت تیمار گرمایی درسه سطح (دمای اتاق ( ۲۵-۳۰ ۵۵ و ۴۵ درجه سانتیگراد به مدت ۱ ساعت ) قرار گرفته و بصورت انفعالی بسته بندی شدند. نمونه های موجود در هر تیمار در سرد خانه با دمای صفر تا پنج درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۹۰ درصد برای مدت ۱۵ روز قرار گرفتند . نمونه ها در روزهای ۰ ۳ ۶ ۱۲ ۱۵ از سردخانه خارج شده و از نظر صفاتی مانند ( اسیدیته کل، مواد جامدمحلولpH درصد کاهش وزن، میزان فساد، میزان آنتی اکسیدان کل، میزان فنل کل و آنالیز حسی ) مورد ارزیابی قرار گرفتند نتایج آزمایش ها نشان داد که استفاده از تیمار گرمایی اثر معنی داری روی درصد اسیدیته کل، مواد جامد محلولpH و کاهش وزن نداشته است . ولی تیمار گرمایی ۵۵ درجه سانتیگراد در جلوگیری از فساد بسیار موثر ارزیابی گردید در حالیکه این نمونه ها از میزان بازار پسندی کمتری نسبت به نمونه های تحت تیمار گرمایی ۴۵ درجه سانتیگراد و شاهد برخوردار بود . همچنین نمونه های تحت تیمار گرمایی ۴۵ درجه سانتیگراد دارای میزان بالاتر آنتی اکسیدان کل و فنل کل نسبت به سایر بسته ها بودند.