سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرزانه امین زاده جزی – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمدرضا فتاحی مقدم – دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور تسریع جوانه زنی بذور گردو، که به طور معمول برای جوانه زنی بهتر نیازمند یک دوره سه ماهه سرمادهی هستند این آزمایش انجام شد. از تیمار اسید جیبرلیک در سه غلظت ( ۲۰۰،۱۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم در لیتر) و دو مدت تیمار ( ۲۴ و ۴۸ ساعت) استفاده شد. درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، درصد سبزشدن، سرعت سبز شدن، اندازه و تعداد برگ و قطر و طول ساقه اندازه گیری شدند. بیشترین درصد جوانه زنی (۸۶/۶ درصد) مربوط به تیمارهای ۱۰۰mg.L-1 بمدت ۴۸ ساعت و ۲۰۰mg.L-1 به مدت ۲۴ ساعت و بیشترین سرعت جوانه زنی (۱/۹۴۷) مربوط به تیمار ۱۰۰mg.L-1 به مدت ۴۸ ساعت بود. بیشترین درصد سبز شدن و سرعت سبز شدن (۷۶/۶ درصد، ۱/۷۶۱) به ترتیب مربوط به تیمارهای ۲۰۰mg.L-1 به مدت ۲۴ ساعت و ۱۰۰mg.L-1 به مدت ۴۸ ساعت بود. بزرگترین و کوچکترین اندازه برگ به ترتیب مربوط به تیمارهای ۱۰۰ و ۴۰۰mg.L-1 اسید جیبرلیک بود، تفاوت معنی داری بین شاهد و تیمار ۱۰۰mg.L-1 اسید جیبرلیک وجود نداشت. بیشترین و کمترین تعداد برگ به ترتیب مربوط به تیمارهای ۴۰۰ و ۱۰۰mg.L-1 اسید جیبرلیک بود، تفاوت معنی داری بین شاهد و تیمار ۴۰۰mg.L-1 وجود نداشت. تفاوت معنی داری برای طول و قطر ساقه در ت یمارهای مختلف مشاهده نشد. بنابراین تیمارهای پیشنهادی ۱۰۰mg.L-1 بمدت ۴۸ ساعت و بعد از آن ۲۰۰mg.L-1 بمدت ۲۴ ساعت برای حذف دوره خواب بذور گردو توصیه می شود.