سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لیلا تقی پور – دانشجوی دکتری بخش علوم باغبانی دانشگاه شیراز
مجید راحمی – استاد بخش علوم باغبانی دانشگاه شیراز
پدرام عصار – دانشجوی دکتری
زهره صداقت کیش – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه اهواز

چکیده:

منظور بررسی اثر تیمارهای پس از برداشت پلی آمین و آب گرم بر کنترل پوسیدگی، درصد کاهش وزن و تغییرات کیفی میوه اناررقم ‘رباب نی ریز’، میوه ها در مرحله بلوغ تجاری از یک باغ واقع در شهرستان نی ریز استان فارس دست چین شد و به آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت یافت. میوه ها به مدت ۴ دقیقه در محلول های اسپرمین، اسپرمیدین، پوتریسین (هر کدام در غلظ تهای ۱ ۱/۵ و ۲ میلی مولار) و یا در آب گرم ( ۳۵ ۴۵ ۵۵ درجه سانتی گراد) غوطه ور شدند و از آب مقطر به عنوان شاهد استفاده گردید. آزمایش در قالب طرح کاملاَ تصادفی با چهار تکرار انجام گردید. پس از ۴ ماه انبارداری در دمای ۶ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۵± ۸۵ درصد میوه ها به مدت ۷۲ ساعت در دمای اتاق نگهداری شدند. نتایج نشان داد که به غیر از غلظت های ۱/۵ ۲ میلی مولار اسپرمیدین و غلظت ۲ میلی مولار اسپرمین، بقیه تیمارها به طور معنی داری نسبت به شاهد، درصد کاهش وزن کمتری را نشان دادند. تمامی تیمار های آب گرم و پوتریسین در غلظت ۲ میلی مولار به طور معنی داری نسبت به شاهد پوسیدگی سطحی میوه را کاهش دادند. میوه های تیمار شده با آب گرم کم ترین پوسیدگی درونی و میزان اسید کل آب میوه را دارا بودند