سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مینا فرودنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد حسین شمشیری – استادیار، عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
احمد احمد پور – عضو هیئت علمی و مسئول مرکز آموزش جهاد کشاورزی شهید دهقانپور جنوب کرما

چکیده:

در این تحقیق اثر تیمارهای واکس و پوشش پلی اتیلن بر عمر انباری و کیفیت میوه های نارنگی کینو در شرایط سردخانه (دمای ۶±۲ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۸۵-۸۰ درصد) و به مدت ۸۰ روز مورد بررسی قرار گرفت. طی این مدت به فاصله هر ۲۰ روز، نمونه برداری انجام و درصد کاهش وزن، درصد پوسیدگی، درصد کل مواد جامد محلول و محتوای اسید سیتریک مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از تیمارهای پوشش دهی سبب جلوگیری از کاهش وزن و پوسیدگی میوه گردید در حالیکه با افزایش مدت انبارداری این دو پارامتر نیز افزایش یافتند. با افزایش زمان انبارداری از میزان اسیدیته کاسته شده و بر میزان مواد جامد محلول افزوده گردید همچنین نوع پوشش مورد استفاده بر کیفیت میوه ها تأثیرگذار بود.