سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد رضا قهرمان – کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد وحد آشتیان

چکیده:

اثر تیمارهای هرس سبز روی صفات کیفی میوه بررسی شد. در آزمایشگاه علوم صنایع غذایی در پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی واقع در ۱۰ کیلومتری مشهد انجام شدو تاثیر ان در موقعیت های مختلف حبه روی خوشه از نظر رشد طولی بذر و رشد میوه در انگور رقم های بیدانه عسکری در سال ۱۳۹۲ در باغ تجارتی انگور واقع در روستای کلاکوب(۲۰ کیلومتری شمال مشهد) بررسی شد. در بهار سال ۱۳۹۲ تیمارهای متفاوت هرس سبز(۱-شاهد،۲- هرس سبز سنتی بصورت حذف ۵-۴ برگ بالغ از پایین هر شاخه ۳- پیوند چینی و حذف جوانه های رشد یافته بر روی شاخه های مسن که اضافه بر شارژ رشد می نمایند و همچنین حذف شاخه های فرعی در حال رشد ۴-تیمار سوم+ سرشاخه رنی شاخه های در حال رشد از ۲۰ جوانه) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو تکرار برای رقم انگور عسکری انجام شد. طرح بصورت آزمایش فاکتوریل با دو فاکتور قید شده در بالا در قالب طرح بلوک کامل تصادفی آنالیز شده است. که هیچ یک از فاکتورها و اثر متقابل آنها بر طول بذر اثر معنی داری نداشته ولی برتعداد بذر تشکیل شده در حبه فاکتور موقعیت حبه در خوشه اثر معنی دار در سطح ۱% داشته است. تیمارهای هرس سبز بر روی صفات کیفی میوه دارای اثر غیر معنی داری بوده است.