سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی آخوندی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور واحد بشرویه
حامد ظریف کتابی – دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیئت ع
مجید دشتی – دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیئت ع

چکیده:

گیاه (Myrtus communis L.) از گیاهان داروئی بسیار مهم در طب سنتی، داروسازی و صنایع آرایشی می باشد. درصد و سرعت جوانه زنی بذر این گیاه بدلیل وجود خواب پایین است. بنابراین به منظور ارزیابی اثر تیمارهای مکانیکی و شیمیایی در شکستن خوای و بهبود جوانه زنی بذر گیاه مورد، آزمایشی با ۶ تیمار ( شاهد، خراش دهی، اسید سولفوریک ۹۰%، الکل ۹۶%، اسید نیتریک ۶% و آب اکسیژنه ۶% هر یک به مدت ۱۰ دقیقه) در دانشگاه پیام نور بشرویه انجام شد. نتایج نشان دادند که تفاوت معنی داری (۱%>p) بین تیمارهای فوق در کلیه صفات مورد بررسی مشاهده شد. خراش دهی مکانیکی و اسید سولفوریک منجر به افزایش معنی دار (۱%>p) درصد جوانه زنی و توان رویشی بذر نسبت به تیمار شاهد شد. به جز تیمار خراش مکانیکی سایر تیمارهای مورد مطالعه تفاوت معنی داری در سرعت جوانه زنی نسبت به شاهد نداشتند. نسبت طول ریشه چه به ساقه چه در کلیه پیش تیمارها نسبت به شاهد برتری داشت.