سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا ناصری – کارشناس ارشد گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
فروغ عباسی – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف هورمون جیبرلین (GA3) بر جوانه زنی و استقرار یک ژنوتیپ جدید جو خوراکی (CB7402) تحت تنش آبی خاک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال ۸۹ انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سطوح مختلف خشکی ( ۱۲- و ۷- و ۵- و ۰ بار) و غلظت های مختلف هورمون جیبرلین (۰ و ۲ و ۴ و ۶ و ۱۰ ppm) و ترکیبی از هر دو بود. نتایج نشان داد که تنش خشکی بر تمامی پارامترهای رشد تاثیر گذار بوده به طوری که با افزایش تنش خشکی درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی کاهش یافت؛ به علاوه هورمون جیبرلین بر پارامترهای رشد تاثیر گذار بوده به طوری که با افزایش غلظت هورمون جیبرلین درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی افزایش یافت. همچنین بررسی منابع علمی نشان می دهد که کاربدر خارجی اسید جیبرلیک توانسته از اثرات سوئ تنش در بسیاری از گیاهان مانند: چغندر قند، لوبیا، ذرت و سیب زمینی جلوگیری کند سبب افزایش سازگاری آنها در شرایط دشوار محیطی گردد.