سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی مکوندی – گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی اکبر رامین – گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
مصطفی مبلی – گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از عمده ترین مشکلات توسعه صادرات گل شاخه بریده آلسترومریای ایران، ضایعات پس از برداشت بالا و کیفیت پایین تولیدات داخلی در رقابت با محصولات خارجی می باشد. بنابراین به منظور بهبود کیفیت و افزایش عمر گلجایی گل بریده آلسترومریا، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات، در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار بر روی این گیاه به اجرا در آمد. نتایج این آزمایش نشان داد که نانوسیلور در مقایسه با تیمار شاهد و تیوسولفاتنقره به طور قابل توجهی عمر گلجایی (روز تا ریزش گلپوش)، قطر و سطح گلپوش (گلبرگها و گلبرگنماها) گلچههای اولیه گل بریده آلسترومریا را افزایش داد، اما تأثیر معنیداری بر میانگین شاخصهای رنگ گلبرگ ها نداشت. از طرف دیگر مقایسه میانگین داده ها، بیانگر آن بود که تیوسولفات نقره تأثیر منفی بر روی میزان باز شدن گلپوش و رنگ گلبرگ گلچه های اولیه گل های تیمار شده در مقایسه با گل های شاهد دارد. کاربرد غلظت ۲ میلی مولار تیوسولفات نقره نه فقط موجب رنگ بری گلبرگ ها شد، بلکه همچنین موجب سیاه شدن براکته ها و ایجاد سمیت در این گل گردید. بر طبق این نتایج پیشنهاد می شود که نانوسیلور می تواند جایگزین مناسبی برای تیوسولفاتنقره باشد، که معمولاً به عنوان تیمار پس از برداشت برای شاخههای گل بریده آلسترومریا استفاده می شود. همچنین غلظت ۱۵ppm نانوسیلور را می توان به عنوان یک تیمار پس از برداشت مناسب در افزایش عمر گلجایی و بهبود کیفیت گل های بریده آلسترومریا در طی صادرات و انتقال به بازارهای جهانی استفاده نمود.