سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فهمیه ناصری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاو
وحیده ناظری – استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طب
لیلا تبریزی – استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طب

چکیده:

گیاه گلپر (Heracleum persicum) یکی از گونه های دارویی متعلق به تیره Apiaceae است. بذرهای گلپر دارای دوره خواب فیزیولوژیک هستند، لذا تهیه اطلاعاتی در زمینه طول دوره خفتگی و عوامل مؤثر در شکستن خفتگی و شرایط بهینه جوانه زنی ضروری است. در همین راستا برای ارزیابی تأثیر سرمادهی مرطوب، غلظت GA3 و دما بر شکست خواب و تحریک جوانه زنی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در ۴ تکرار با استفاده از دستگاه ژرمیناتور به اجرا درآمد. به این منظور بذرهای گلپر با سرمادهی مرطوب ( ۳و ۶هفته) در دمای ۰/۵±۴ درجه سانتیگراد ، غلظت GA3 (0 و ۸۰۰ و ۱۴۰۰ و ۲۰۰۰ پی پی ام) و دمای ( ۱۰ و ۲۰ درجه سانتی گراد) تیمار شدند. بذرهای جوانه زده شده به مدت ۲۵ روز هر ۴۸ ساعت ۱ بار شمارش و در پایان ۲۵ روز درصد و سرعت جوانه زنی محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان داد با افزایش مدت سرمادهی و غلظت GA3 روند جوانه زنی بذور به صورت چشمگیری فزونی یافت، به طوریکه بیشترین درصد (۵۷/۵) و سرعت (۱/۴۸) جوانه زنی مربوط به تیمار ۶ هفته سرمادهی و غلظت ۲۰۰۰ پی پی ام بود. عامل دما تأثیر کاملاً معنی داری بر درصد و سرعت جوانه زنی داشته است. نتایج نشان داد میزان درصد و سرعت جوانه زنی در دمای ۱۰درجه سانتیگراد نسبت به دمای ۲۰ درجه سانتیگراد در هر ۲ سطح متفاوت سرمادهی حدود ۵۰ % افزایش داشته است.