سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم پاسالار – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه آزاد اسل
محمود دژم – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
امین اله قسام – دانش آموخته کارشناسی ارشد علفهای هرز دانشگاه تهران

چکیده:

علف هرز سلمه تره جزء علفهای هرز به شمار می رود و دانه های آن دارای خواب اولیه است خواب بذر معمولاً در مبارزه با علفهای هرز مشکلاتی را فراهم می کند. پژوهش حاضر سعی در یافتن روشی موثر در شکستن خواب بذور وتحریک جوانه زنی آنها را دارد در این تحقیق اثر تیمارهای مختلف از جمله ۱- آب مقطر ۲- جیبرلیک اسید ppm آب مقطر ۳- جیبرلیک اسید ۱۰۰ppm +آب مقطر ۴- جیبرلیک اسید ۲۰۰ppm +آب مقطر ۵-نیترات پتاسیم +آب مقطر ۶- نیترات پتاسیم+جیبرلیک اسید ۷۵۰ppm نیترات پتاسیم + جیبرلیک اسید ppm 100kdو ۸- نیترات پتاسیم+ جیبرلیک اسید ۲۰۰ppm بر جوانه زنی بذور سلمه تره با استفاده از یک طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که تقریبا همه تیمارها نسبت به شاهد در افزایش درصد جوانه زنی تاثیر داشته است و نورنسبت به تاریکی مطلق تاثیر معنی داری در افزایش درصد جوانه زنی داشت. افزودن نیترات پتاسیم، تاثیر معنی داری بر افزایش درصد جوانه زنی این گونه نداشت.