سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد حسن زاده خانکهدانی – محقق ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب
عبدالحسین ابوطالبی – استادیار گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
غلام سعیدی – کارشناس ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب

چکیده:

امروزه تکثیر ارقام مرغوب کنار به صورت پیوند روی پایه های کنار وحشی انجام می شود. وجود درونبر سخت یکی از موانع موجود سر راه جوانه زنی بذر در تولید پایه است. جهت بررسی اثر تیمارهای مختلف بر جوانه زنی بذر کنار وحشی (Ziziphus spina-christi) آزمایشی در قالب یک طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار اجرا شد. تیمارها عبارت بودند از : شاهد، ۲۴ ساعت خیساندن در آب معمولی، بذر گوارش شده، خیساندن در اسید سولفوریک به مدت ۳۰ و ۶۰ و ۱۲۰ دقیقه، آب جوش، خراش دهی در مخلوط با ریگ، خیساندن در سرکه به مدت ۲۴ و ۴۸ ساعت و چینه سرمایی به مدت یک، ۳ و ۶ هفته . پس از اعمال تیمارها، تعداد بذور جوانه زده به صورت روزانه مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین درصد جوانه زنی در تیمار یک هفته چینه سرمایی و کمترین آن در ۳ هفته چینه سرمایی مشاهده شد، هر چند درصد جوانه زنی در تیمارهای خیساندن در آب به مدت ۲۴ ساعت و یا اسید سولفوریک به مدت ۳۰ و ۱۲۰ دقیقه نیز در حد بهینه ای بود. در شرایط این آزمایش تیمار ۳ هفته چینه سرمایی با ۷۸/۷ درصد جوانه زنی بهترین تیمار تشخیص داده شد. زیرا از نظر صفات سرعت جوانه زنی، ارزش حداکثر و ارزش جوانه زنی رد سطح آماری بالاتری نسبت به سایر تیمارها قرار داشت.