سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالحسین ابوطالبی – استادیار دانشگاه آزادجهرم
حامد حسن زاده خانکهدانی – کارشناس ارشد باغبانی

چکیده:

امروزه تکثیر ارقام مرغوب کنار بصورت پیوند روی پایه های کناروحشی انجام میشود وجود درونبر سخت یکی از موانع موجود سرراه جوانه زنی بذردرتولید پایه است جهت بررسی اثرتیمارهای مختلف برجوانه زنی بذرکناروحشی Ziziphus jujuba آزمایشی درقالب یک طرح کاملا تصادفی با ۴تکرار اجرا شد تیمارها عبارت بودند از شاهد ۲۴ ساعت خیساندن درآب معمولی بذرگوارش شده خیاسندن دراسید سولفوریک به مدت ۳۰و۶۰و۱۲۰ دقیقه آب جوش خراش دهی درمخلوط با ریگ خیساندن درسرکه به مدت ۲۴و۴۸ساعت وچینه سرمایی به مدت یک ۳و۶ هفته پس ازاعمالتیمارها تعداد بذورجوانه زده بصورت روزانه مورد بررسی قرارگرفت بیشترین درصد جوانه زنی درتیمار یک هفته چینه سرمایی و کمترین آن درسه هفته چینه سرمایی مشاهده شد هرچند درصد جوانه زنی درتیمارهی خیاسندن درآب به مدت ۲۴ ساعت و یا اسید سولفوریک به مدت ۳۰و۱۲۰ دقیقه نیز درحد بهینه ای بود.