سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

داریوش فتحی – مربی پژوهش بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و
غلامحسین داوری نژاد – دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
ساجده کریم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تاثیرتیمارهای مختلف شیمیایی و هورمونی روی عمر ماندگاری و صفات کیفی گلهای بریده رز رقم الکساندرا (حالت غنچه و باز) و گل بریده شیپوری بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی بررسی شد. تیمارهای مورد بررسی شامل تیوسولفات نقره (STS و ۵۰۰ پی پی ام) ، نیترات نقره ( AgNO3 و ۵۰۰پی پی ام)، ساکارز ۲% (۲%Su) + تیوسولفات نقره ( ۵۰۰ پی پی ام)، ساکارز ۲%+ نیترات نقره ( ۵۰۰ پی پی ام)، ساکارز ۵%، بنزیل آدنین (BA) در غلظت های ۰/۲۵ و ۰/۵ و ۱ و ۱/۵ میلی گرم در لیتر و تیمار شاهد آب مقطر بود. عمر ماندگاری گل بریده رز در حالت باز و در حالت غنچه در تیمار ساکارز ۲%+ تیوسولفات نقره (۵۰۰ پی پی ام) و سپس بنزیل آدنین ۰/۵ میلی گرم در لیتر طولانی ترین مدت را بخود اختصاص داد. در گل بریده شیپوری، که بر خلاف گل بریده رز دارای نمودار تنفسی نافرازگرا است، برترین تیمارها از نظر عمر ماندگاری و صفات کیفی به ترتیب ساکارز ۲%+نیترات نقره ( ۵۰۰ پی پی ام) و بنزیل آدنین ۰/۲۵ میلی گرم در لیتر بود. در حالیکه در خصوص افزایش عمر ماندگاری و صفات کیفی گل بریده رز در حالت باز و در حالت غنچه تیمارهای برتر تیوسولفات نقره ۵۰۰ پی پی ام+ ساکارز ۲ % و سپس بنزیل آدنین ۰/۵ میلی گرم بر لیتر بود.