سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم رضوی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرزدانشگاه بیرجند.
سهیل پارسا – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی بیرجند.
اسکندر زند – دانشیار بخش تحقیقات علف‌های هرز موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

چکیده:

خواب بذر یکی از خصوصیات مهم علف های هرز می باشد که برای غلبه بر آن از تکنیک های مختلفی استفاده می‏شود. بدین منظور آزمایش حاضر در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی انجام شد. تیمار های آزمایش شامل (سرمادهی مرطوب (۲ هفته)، جیبرلیک اسید (PPM 1000 )،نیترات پتاسیم (۱ درصد)، سرمادهی مرطوب *جیبرلیک اسید و سرمادهی مرطوب *نیترات پتاسیم) و توده های مختلف (فاضل آباد، پیچک محله و گنبد کاووس) بودند. نتایج نشان داد که اثر اصلی توده تنها در صفت درصد جوانه زنی معنی دار بوده است. اثر تیمار در تمامی صفات معنی دار بود. اثر متقابل توده و تیمار در صفات درصد جوانه زنی ،طول و وزن ساقه چه معنی دار بود. به طور کلی جیبرلیک اسید و توده ۱بهترین درصد جوانه زنی را دارا بودند. همین طور توده ۳ و تیمار سرما* جیبرلیک اسید بیشترین طول و وزن ساقه چه توده را داشتند.