سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمود ایزدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر و دانشجوی دکترا
مجید راحمی – استاد بخش باغبانی دانشگاه شیراز
محمدتقی فصیحی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر

چکیده:

آفات انباری از جمله مشکلات عمده در مسیر تولید تا بسته بندی و عرضه به بازار خرما می باشد. در حال حاضر یکی از روشهای مبارزه غیرشیمیایی با این آفت که مورد قبول اکثر کشورهای وارد کننده فرآوردههای زراعی و به طور عمده باغی می باشد، استفاده از تیمارهای ضد عفونی کننده دمایی (سرمایی و گرمایی) است. این پژوهش به منظور بررسی اثر تیمارهای دمایی در کنترل آفات انباری و امکان جایگزینی این تیمارها به جای تیمارهای شیمیایی بر مراحل مختلف زیستی آفت بهصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در ۳ تکرار انجام شد. فاکتورها عبارتند بودند از: مراحل زیستی آفات Oryzeaphilus surinamensis شامل: لارو و حشره کامل، دما شامل: ۴۵ و ۵۰ و ۵۵ و ۶۰ و ۰ و ۱۸- درجه سانتیگراد. علاوه بر تأثیر دما در مرگ و میر آفت انباری اثر آن بر کیفیت و کمیت خرما نیز بررسی شد. درپایان آزمایش صفات جدا شدن پوست، TSS ، در صد رطوبت میوه و کاهش وزن میوه اندازه گیری شد. نتایج با نرم افزار MSTATC تجزیه و تحلیل و میانگین با آزمون دانکن مقایسه شد. نتایج نشان داد که دمای ۵۵ درجه سانتی گراد باعث مرگ و میر ۱۰۰ درصد در مراحل لارو و حشره کامل شپشه دندانه دار می گردد. هم چنین تیمار های دمایی باعث افزایش کل مواد جامد محلول و PH میوه شد و وزن، میزان جدا شدن پوست و فساد پذیری آن را کاهش داد و بر رطوبت میوه تاثیری نداشت.