سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد گلریز – کارشناس ارشد عمران- آب، دانشگاه تربیت مدرس
سید علی اکبر صالحی نیشابوری – استاد سازههای هیدرولیکی، پژوهشکده مهندسی آب،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

استفاده از بافل یا تیغه هدایت کننده یکی از راههای ساده، رایج و در عین حال ارزان برای افزایش راندمانِ حوضچه رسوبگیر و یا اصلاح حوضچه – های ساخته شده میباشد.حوضچههای رسوبگیر شهری با تهنشینی ثقلی ذرات شن و ماسه، وظیفهی جداسازی ذرات رسوب را از شبکهی زهکشی شهری به عهده دارند. شبیهسازی جریان و رسوب در حوضچههای شهر تهران حاکی از عملکرد پایین رسوبگیری توسط این سازه برای شرایط طراحی آن دارد. از همین رو در این مقاله به بررسی سه بعدی اثر تیغه هدایت کننده ورودی و خروجی بر روی راندمان رسوبگیری حوضچه پرداخته شده است. نتایج حاصل از شبیهسازی حاکی از آن است که تیغه هدایت کننده ورودی نهتنها راندمان حوضچه را افزایش نداده است بلکه موجب کاهش آن نیز گردیده است. برخلاف تیغه هدایت کننده ورودی، تیغه هدایت کننده خروجی، راندمان حوضچه را افزایش داده است