سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عقیل مددی – استادیار جغرابیای طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
ابوالفضل فرجی منفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در محل قرار گیری زون دگرگونی سنندج-سیرجان و منطقه آتشفشانی ایران مرکزی قرار دارد و از نظر تقسیات سیاسی جزء استان های مرکزی و همدان می باشد. هدف این تحقیق بررسی اثر ویژگیهای تکتونیکی بر روی مخروط افکنه ها می باشد. برای این منظور از روش میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است. مواد این تحقیق نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، عکس های هوایی و ماهواره ای بوده است. همچنین از نرم افزارهای Arc GIS و Google earth برای مشاهده عوارض و ترسیم نقشه ها استفاده شده است. در این تحقیق ابتدا محدوده حوضه ها و مخروط افکنه ها مشخص شدند، سپس با استفاده از شاخص های ژئومورفولوژی (Hi،Af،Smf، vf،Bs،S) و شواهد ژئومورفولوژی به ارزیابی تکتونیک پرداخته شد، نتایج بدست آمده نشان از تکونیک فعال در حوضه ها دارد، که نقش خود را بر روی مخروط افکنه ها نمایان ساخته، به طوری که رسوبات جوان مخروط افکنه ها (مخصوصاٌ گوزل دره) در حال نزدیک شدن به پیشانی کوهستان است، که نشانه فرایش جبهه کوستان می باشد. در مخروط کرفس نیز علاوه بر تکتونیک فعال حوضه، سازند آهکی در حاشیه مخروط باعث تغییر شکل مخروط شده و از حالت مخروطی خارج ساخته است.