سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سید کمال صادقی – استاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه اقتصاد، دانشگاه تبریز
زینب حیدری داد – دانشجوی کارشناس ارشد اقتصاد- گرایش توسعه اقتصادی، دانشگاه تبریز
سیاب ممی پور – دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده:

نقطه مشترک همه مطالعات انجام شده بررسی رابطه بین تخریب محیط زیست و رشد اقتصادی می باشد. در مطالعه حاضر علاوه بر این فاکتور، اثر کیفیت نهادی روی محیط زیست نیز مورد بررسی قرار می گیرد. الگوی اقتصاد سنجی مورد استفاده روش پانل پویا در مورد کشورهای حوزه منا طی دوره زمانی ۱۹۹۵-۲۰۰۹ می باشد. دلیل استفاده از این روش کنترل درونزایی در مدل می باشد. نتایج نشان می دهد که توسعه اقتصادی اثر منفی روی کیفیت محیط زیست دارد و کیفیت نهادی تآثیر مثبتی روی کیفیت محیط زیست دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که فرضیه کوزنتس زیست محیطی در خصوص کشورهای منطقه منا تأیید می شود.