سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

امین الله سالاری سبزواران – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
حسن سنجری فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
مسعود شهدادنژاد – کارشناس حفظ نباتات حوزه میانچیل سازمان کشاورزی منطقه جیرفت و کهنوج

چکیده:

در درخت خرما هرس خوشه می تواند بر روی خصوصیات کمی و کیفی میوه اثر بگذارد بطوری که در تعیین کیفیت و کمیت موثر می باشد بنابراین هرس خوشه می تواند بر سال آوری کیفیت و کمیت درخت خرما اثر بگذارد، لذا به منظور انتخاب و بهترین نوع هرس خوشه بر روی رقم کلوته در منطقه جیرفت مورد بررسی قرار گرفت . برای اجرای این تحقیق از طرح آماری کاملاً تصادفی استفاده گردید که در این آزمایش بعد از گرده افشانی و تلقیح درخت خرما عمل هرس انجام شد و در مرحله خارک و رطب و خرما میوه بطور تصادفی نمونه برداری شد و یاداشت برداری های ضروری انجام شد. صفات مورد مقایسه شامل طول میوه، قطر میوه، وزن میوه، قطر هسته، طول هسته، وزن هسته، وزن گوشت، pH میوه، قند احیا، قند غیر احیا و وزن خوشه مورد اندازه گیری قرار گرفت. محاسبات آماری تجزیه واریانس و مقایسه تیمارها از طریق آزمون دانکن نشان داد که تیمارهای مختلف هرس خوشه بر روی صفات کمی اثرات مطلوبی از خود به جا گذاشته به طوری که تفاوتها از نظر آماری معنی دار بود.