سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسعود قاسمی قهساره – مربی گروه باغبانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان)
مرتضی خوشخوی – استاد بخش علوم باغبانی دانشگاه شیراز
سکینه صدری – دانشجوی سابق کارشناسی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان)

چکیده:

به منظور ریشه دار کردن قلمه های کونوکارپوس آزمایشی با استفاده از دو نوع اکسین ایندول بوتیریک اسید و نفتالن استیک اسید انجام شد. تیمارها شامل آب مقطر (شاهد) ۱۲۵ و ۲۵۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر بود و در پایان شاخص های درصد ریشه زایی، طول ریشه و شاخساره، وزن تر و خشک ریشه و شاخساره اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که بیشترین درصد ریشه زایی (۸۳/۳ درصد)، طول ریشه (۱۶/۲۰ سانتی متر) و وزن تر (۵/۹۸ گرم) و خشک شاخساره (۱/۴۰ گرم) مربوط به تیمار ۵۰۰ میلی گرم در لیتر NAA بود. بیشترین وزن تر (۱/۸۹ گرم) و خشک ریشه (۰/۳۴ گرم) در تیمار ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر NAA مشاهده شد. در جمع تیمار ۵۰۰ میلی گرم در لیتر NAA بهترین تیمار برای ریشه دار کردن قلمه های کونوکارپوس شناخته شد.